måndag, augusti 06, 2018

Skall politiker bestämma allt?

Vad skall politiker bestämma? Naturligtvis inte allt. Det är det ingen som tycker, i alla fall inte i en demokrati. Beslut i olika frågor skall givetvis fattas på olika nivåer.
Läste i DN och SvD hur Kristdemokraterna vill lagstifta om barngruppernas storlek i förskolan.  I min mening en fråga som definitivt inte hör hemma på riksnivå, och som är definitivt olämpligt att reglera i lag.

Hur den enskilda förskolan utformar sin verksamhet bestäms bäst av personal och föräldrar. En grupp är i första hand en administrativ indelning. I verkligheten följer inte verksamheten alltid grupperna. I många förskolor har under sommarmånaderna en stor del av tiden ägnats till fri lek på gården. Barnen blandas då och hela förskolan finns oftast tillsammans i utelekarna. Det viktiga är att det finns tillräckligt med personal för att stimulera till aktiviteter och att finnas till hands.

Det är många olika faktorer som påverkar den optimala storleken på barngruppen. Exempelvis lokalernas storlek och utformning, vilken pedagogik som används eller barnens olika behov. Att alla förskolor utformas lika är för mig en hemsk tanke. I min värd behöves förskolor som är olika. Vad är det annars för mening med att föräldrar skall kunna välja?

Vad kommer som nästa steg? Förslag på lagstiftning om antal kvadratmeter per barn, personaltäthet, öppethållandetider eller pedagogiken? Kristdemokraterna gör mig förvånad med sitt förslag. Jag trodde det var ett parti som värnade om valfrihet. Vitsen med att kunna välja förskola måste väl ändå vara att de är olika. Varför skall man annars välja?

Som politiker måste man ha känsla för vem som skall bestämma vad. Den lokala förskolans verksamhet utformas bäst av föräldrar och personal i samverkan Låt gärna barnen vara med och bestämma också. Även små barn mår bra av att man lyssnar på dem.

Inga kommentarer: