fredag, juni 26, 2009

Utsatta för utpressning? Eller är privat dyrare?

Att privatiseringsvågen gjort oss beroende av privata företags godtycke är inget nytt. På område efter område försämras kommunal och landstingsverksamhet till förmån för det privata. Nu rapporteras om hur privata BB Stockholm fått 4,2 miljoner i extra bidrag. Detta därför att de hotat med att lägga ned verksamheten annars. Om detta finns att läsa i dagens SVD.
Så långt har det gått. De borgerliga politikerna i landstinget är beredda att betala extra för att genomföra privatiseringen. Förlorarna är dels skattebetalarna men framför allt blivande föräldrar och deras barn.

tisdag, juni 23, 2009

Midsommar i Kungsängen

Bilder från midsommarfirandet i Kungsängen finns på Brobilder


Midsommar i Kungsängen

torsdag, juni 18, 2009

Trafikskylt får svensk översättning

Kommunen har billigt köpt ett antal trafikskyltar med engelsk text. Därför kompletteras de nu med översättning till svenska.
Jag undrar dock:
Är inte 16 minuter väldigt länge att stanna?

onsdag, juni 17, 2009

Att vara politiker, del 2


Därför behövs kommunalpolitiker


Behövs kommunpolitiker? Frågan ställs till och från. Kommunens anställda beslutar i de flesta ”vardagsfrågor” och är också mest kunniga och skulle kunna fatta beslut även i mer övergripande ärenden. Ett regelverk med fler detaljer skulle givetvis bli nödvändigt. Utan lokala politiker skulle mer makt ges åt regering och riksdag att styra utformningen av barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kommunens tjänstemän skulle också få ökat utrymme och mycket skulle stå utanför allmänhetens granskning. Vore detta bra?

Kommunpolitikern är satt att förvalta det gemensamma. Att besluta om kommunalskattens storlek och vad pengarna skall användas till. Kommunpolitikern skall leda samhällsutvecklingen och samhällsbyggandet. Kommunpolitikern är ansvarig för att det finnas en fungerande verksamhet inom åtskilliga områden, såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg, bibliotek, lokalt vägnät, räddningstjäst, kultur- och föreningsliv m.m.

I en värd utan kommunalpolitik skulle betydligt mer behöva styras med centrala regler. Detta ger mindre utrymme för lokala lösningar. Regelstyrda kommunanställda skulle lätt hamna i ett byråkratiskt nät utan möjligheter till avvikelser. Det kommer inte att vara tydligt vem som är ansvarig.

I den ordning vi har i dag väljs våra politiker i allmänna val. Väljarna ger förtroendet till dem de litar på.
Den valde politikern har sedan att genomföra det handlingsprogram han/hon gått till val på. Naturligtvis är det endast om partiet uppnått egen majoritet som väljarna kan begära att alla ”vallöften” kan uppfyllas fullt ut. Kompromisser är oftast nödvändigt och även önskvärt. I en demokrati skall man ta hänsyn till minoritetens intressen, i rimlig grad.
Efter fyra år ställs politikerna inför väljarnas granskning. Den som inte utfört uppdraget till belåtenhet blir inte omvald.

Detta är viktiga delar av vår demokrati:

 • beslut skall fattas lokalt, så nära väljarna som möjligt
 • de som skall besluta skall väljas i demokratiska val av dem som berörs
 • de förtroendevalda politikerna skall utföra sitt uppdrag på det sätt man sagt före valet
 • verksamheten skall präglas av öppenhet och alla kommuninvånare skall ha insyn
 • i slutet av mandatperioden granskar väljarna politiken innan val görs för nästa periodtisdag, juni 16, 2009

Åtgärdad busskur

Nu är busskuren åtgärdad.

Krossad busskur

Nu är busskuren vid Lillsjöskolan vandaliserad igen. Det hände natten till fredag förra veckan. Ännu har SL inte åtgärdad den och allt glas ligger kvar.
När SL envisas med att ha glaskurer måste de se till att de hålls hela. Om det inte finns tid för reparation borde i alla fall glassplittret städas bort omgående.
Natten till fredagen krossades glaset. Sedan dess har åtskilliga bussar passerat, och jag förutsätter att chaufförerna rapporterar skadegörelse.
Själv har jag anmält skadan i lördags, men ännu ingen åtgärd. Hur länge skall vi vänta.
Sänder mail till ordförande och 2:dre vice ordförande för att se om det blir reaktion.

Vandaliserad busskur vid Lillsjöskolan

måndag, juni 15, 2009

"Sälj hela skiten"

Att det pågår en nedrustning av välfärden är uppenbart. Valresultatet visar också att i områden där förlorarna bor har det röstats socialdemokratiskt eller inte alls.
I de områden där vinnarna bor har det röstats borgerligt. Den borgerliga alliansregeringen gynnar sina egna väljare ekonomiskt.
Enligt tidningen Fokus är Danderyd den kommun i landet där det är bäst att bo. Invånarna har där fått sänkt fastighetsskatt, sänkt förmögenhetsskatt och sänkt inkomstskatt. Det enda de märkt av den ekonomiska krisen är sänkta räntor på fastighetslånen. Självklart att det röstas borgerligt.
De som har det bra ställt har fått det bättre och klarar sin välfärd utan inblandning av samhället.
-"Sälj skiten och sänk skatten", är en inställning som inte uttalas så här tydligt men som klart framgår av den borgerliga alliansens agerande i regering och landsting.
Utvecklingen kan följas på bloggen "Sälj hela skiten"

fredag, juni 12, 2009

Upplands-Bro på plats 129

Tidningen Fokus rankar varje år landets kommuner utifrån var det är bäst att bo. I dagens nummer presenteras årets lista där Upplands-Bro hamnar på plats 129 av 290 kommuner. En godkänd placering som tyder på att vi är lite bättre än genomsnittet.

30 olika faktorer beaktas i undersökningen (hela listan här) och man kan alltid ha synpunkter på urvalet och hur man beräknar. Några "signaler" ger dock anledning till eftertanke.

Det som är positivt för kommunen:

 • skatt vi ligger på plats 21, 169 har högre eller lika kommunalskatt
 • utbildad personal inom äldreomsorgen
 • miljöskyddad natur
 • arbetslöshet
 • nya företag

Det som är negativt för kommunen:

 • brott
 • skiljsmässor
 • alkoholrelaterade dödsfall
 • socialbidrag
 • kultur och fritid
 • idrottsföreningar

Som ledamot i socialnämnden har jag all anledning att gräva djupare i siffrorna. Jag är säker på att det finns ett samband mellan punkterna på den negativa listan. Såväl idrottsföreningar som kulturföreningar och idébärande föreningar har en kärv tillvaro och är inte lika blomstrande som för några år sedan. Visst vore det önskvärt med en satsning med mer resurser till föreningslivet. En sådan investering går att ekonomiskt "räkna hem" genom minskade kostnader på de första fyra punkterna på den negativa listan

De faktum att endast 20 kommuner har lägre skatt, eller att vi har stora arealer med miljöskyddade områden, eller någon av de andra punkterna på positiva listan förbättrar inte situationen för människorna bakom minusposterna.

Som kommunpolitiker skall jag ha detta i åtanke när vi nu börjar arbetet med 2010 års budget.

torsdag, juni 11, 2009

Att vara politiker, del 1

Som politiker har jag två uppdrag.

Två uppgifter, två roller eller två uppdrag. Jag ser det som det sista, två uppdrag.
För 20 - 25 år sedan var jag på ett partimöte i Bro bibliotek. Det var före branden, när biblioteket hade en bra placering i innecentrum, mellan Konsum och ICA. Gäst på mötet var poeten Bernt Rosengren. Han berättade om den lille pojken som frågade sin pappa:
-"När kommer den där socialismen du alltid talar om?"
Pappan svarade:
-"Den kommer i takt med att folket så önskar."
Detta är mitt första uppdrag som politiker, att genomföra det som väljarna vill. Besluta om vilken verksamhet, vilka regler och vilken kvalitet vårt gemensamma skall omfattas av. Jag ansvarar inför kommunmedlemmarna för vårt samhälles utbyggnad och utformning. Jag skall väga olika intressen mot varandra, besluta enligt majoriteten, men också beakta minoritetens krav. Alla blir inte alltid nöjda men jag har att lyssna på väljarna, ta del av all relevant information, göra avväganden och besluta enligt väljarnas önskemål.
För att veta vad väljarna vill måste jag finnas bland dem, jag måste lyssna, vara med på möten, läsa insändare, finnas tillgänglig på telefon och mail men framför allt lyssna, lyssna och lyssna.

Folkets vilja stäms ofta av med opinionsundersökningar. Rent teoretiskt skulle sådana kunna
användas i stället för politiker för beslutsfattandet. Beslutande telefon- eller mailomröstningar i lokala frågor. En nackdel är att en rimlig avvägning mellan olika intressen då inte görs. Vinnaren tar allt.
Ett annat problem är, att en utvecklande demokrati behöver en levande debatt. Olika ståndpunkter skall brytas mot varandra. Att lyssna på andras åsikter och pröva sina egna argument är en förutsättning för demokratiskt beslutsfattande. Mitt andra uppdrag är att vara opinionsbildare. Jag måste ha visioner och idéer som skall utvecklas för att bli till skarpa förslag eller helt förkastas. Jag vill vara den som först i debatt prövar nya idéer och våga tala om dem även om de ännu inte gillas av alla väljare. Att vara opinionsbildare samtidigt som man är satt att administrera det handlingsprogram vi gick till val på är inte helt problemfritt, men det går. Den sista som klarade det på riksplanet är Olof Palme.
När jag är opinionsbildare söker jag upp folk och jag talar, talar och talar.

För att bli en bra politiker måste man vara visionär, man måste tala med folk om svåra framtidsfrågor, även om man ännu inte har förslag till åtgärder.
För att vara en bra politiker måste man lyssna och känna av stämningar även om man inte alltid tycker lika själv.
En bra politiker lyssnar och talar samtidigt.
Visserligen skall socialismen genomföras i takt med att folket så önskar,
men man kan väl skynda på folket lite!

onsdag, juni 10, 2009

Kommunfullmäktige i morgon, torsdag

Klockan 18.30 i morgon sammanträder kommunfullmäktige för sista gången före sommaren. 41 folkvalda träffas för att bestämma i för upplands-broborna viktiga ärenden. Nåja, alla 41 kanske inte kommer, någon enstaka har för vana att mestadels vara frånvarande. Något för väljarna att granska inför nästa års kommunalval.
Vad kommer då att behandlas?
En motion om att kommunen inte skall köpa vatten på flaska. Självklart skall anställda och besökande i kommunhuset dricka kranvatten. Vi har värdens bästa vatten och är delägare i Norrvatten som levererar. Märkligt att det skall behövas en motion i en sådan fråga.
Exploateringsavtal för Norrboda skall överföras till nya markägare. Mac Freeze AB kommer att fortsätta byggnationen efter HSB. Småhus är det som gäller.
Markanvisningsavtal för Ringvägenområdet i Kungsängen. Centralt område, nära till pendeltåget, i Kungsängen. Har i många år varit utredningsområde för kommande bebyggelse. Hur området skall utformas kommer att behandlas i kommande detaljplan. Jag förväntar mig många och långa diskussioner framdeles.

Handlingar till ovanstående och övriga punkter dagordningen finns på kommunens hemsida.
Där kan också fullmäktige följas i direktsändning.
I morgon, torsdag, kväll kl 18.30. Naturligtvis kan det också upplevas direkt i kommunhuset.

måndag, juni 08, 2009

Det känns inte bra.

Ännu ett dåligt valresultat ger oss anledning till eftertanke. Att Piratpartiet gjorde ett bra val är en viktig signal att något är fel med vår förda politik i integritetsfrågorna. Framför allt ungdomar accepterar inte ett samhälle, där staten kontrollerar medborgarna.

Två goda ting med piraternas framgångar:

 1. Det rör om i grytan hos de stora etablerade partierna. Nu behöver vi tänka om.
 2. Det har väckt intresset för partipolitik hos unga väljare. Nu måste vi tillvarata det.

I Upplands-Bro gick det sämre än väntat. Socialdemokraterna och Moderaterna är lika stora. En utveckling som överenstämmer med Stockholmsregionen i stort. Vi följer storstadstrenden.

Inför nästa års riksdags-, landstings-, och kommunalval är det helt nya frågor som gäller. EUparlamentvalet visar på inget sätt hur det kommer att gå då. Valarbetet har redan börjat!

fredag, juni 05, 2009

torsdag, juni 04, 2009

Så här får det inte gå till.

Dålig patientmat på våra sjukhus är det, som vi senaste veckorna läst om i tidningarna. Att maten är smaklös och att man helt missat att måltiden skall vara en upplevelse, gärna tillsammans med andra människor, är förvånansvärt. Särskilt som det är välkänt att god mat i trevlig miljö påskyndar tillfrisknandet. Det har också framkommit att de politiker, som är tillsatta att fatta beslut om upphandlingen, har kringåtts.

I dag avslöjar Svenskan att det är värre än så. Den rapport som avslöjade stora problem med den nya patientmaten hemligstämplades! Man visste att maten inte skulle bli bra, men fattade ändå beslut. För säkerhets skull hölls politikerna utanför. Alla utan landstingsrådet Maria Wallhager (FP). Jag undrar hur länge hon kan sitta kvar? I värsta fall mandatperioden ut, högeralliansen skyddar de sina, och hon för en moderat politik. Nämligen försämra för de svaga så mycket som möjligt fram till nästa val.


I Upplands-Bro har nu bygget av det nya äldreboendet i Tibble börjat. I planerna ingår ett kök i byggnaden och tanken är att maten skall lagas på plats. Detta för att kunna hålla den höga kvalitet vi önskar. God mat, trevliga gemensamma måltider och delaktighet är viktiga beståndsdelar för att skapa ett trivsamt boende.


Arbetet med att bygga nytt äldreboende i Tibble ha börjat