fredag, november 27, 2009

Budget 2010 tagen av fullmäktige

Nu är S och Fp:s budget tagen av fullmäktige. Den består bl.a. av ett rejält jobbpaket, stor satsning på fältverksamhet för ungdomar, mer till barn hälsa och kultur, heminstruktör för syn- och hörselskadade, nya boenden för äldre och funktionshindrade, permanentning av volontärverksamheten, ny asfalt och belysning, trafiksäkerhet samt lek- och badplatser.
Jag kommer att återkomma och berätta mer om de olika punkterna.
Du kan läsa mer i Upplands-Bronytt, följ länken.

torsdag, november 26, 2009

Nya pengar till budgeten

Så här i efte timmen upptäcker vi att skatteintäkterna blir större än beräknat nästa år. Efter många år är jag van vid att siffrorna ändrar sig från dag till dag i budgetarbetet, men att justering så här sent har vidtagits har jag , såvitt jag minns, inte varit med om tidigare. Glädjande att korrigeringen gick åt detta hållet. Borgarna har i sitt budgetförslag redan tidigare anat detta så vitt jag förstår, eller var det bara en lyckad gissning?
Dagens debatt får lämna svaret. Följ den på webben! Börjar kl 09.00

tisdag, november 24, 2009

Budget i balans i Upplands-Bro

"Vi tar ansvar och satsar på framtiden för Upplands-Bro kommun" säger Socialdemokraterna och Folkpartiet om det budgetförslag de lagt inför 2010.
Det stämmer bra. En välskött ekonomi har gjort det möjlig att satsa på bl.a. skola, äldreomsorg och fältverksamhet för ungdomar. Det föreslås också investeringar som ger arbeten under lågkonjunkturen och som gör kommunen tryggare, snyggare och mer funktionell.

Vad har då den borgerliga oppositionen för motförslag?
Jo, som vanligt, lite mer av allt. Mer pengar genom att man gissar att skatteintäkterna skall bli högre och att man föreslår att Upplands-Brohus skall betala en avgift (borgensavgift) till kommunen. Betyder att de boende skall vara med att betala kommunens verksamhet på hyran.

På torsdag tas budgeten i kommunfullmäktige, som börjar redan kl 09.00. Debatten kan följas på webben.

onsdag, november 18, 2009

Trygghetsboende,servicehus eller seniorboende; en fråga om valfrihet.

Kan ett servicehus se ut hur som helst? Svaret på frågan är -"ja! det kan det". Det är nämligen inte reglerat.

När servicehusen i Bro och Kungsängen byggdes gjordes det med kopplingen till Dagcentral. Tanken var att dagcentralen skulle vara en mötesplats med restaurang, biblioteksservice, möteslokaler, hobbylokaler samt expeditioner för pensionärsorganisationerna. Det fanns också en reception som hjälpte såväl besökande som de äldre tillrätta.
Under en följd av år höll kommunfullmäktige sina sammanträden växelvis i dagcentralerna i Bro och Kungsängen.
Att ett servicehus hade larm i alla lägenheter var självklart liksom att det fanns sjukvård.

Med tiden förändras förutsättningarna. Inrättande av nya träffpunkter, tjärv ekonomi och fler äldre har medfört att allt inte är som förut. Så måste det bli om vi inte vill stanna tiden.
Eftersom servicehus inte är något entydigt begrepp föreslår äldreboendedelegationenen att äldreboendet skall bestå av seniorboende, trygghetsboende samt vård- och omsorgsboende. Något beslut är ännu inte fattat.

I Stockholm går diskussionens vågor höga. Det märks inte minst av dagens DN och SvD. I Stockholm minskar antalet äldre personer, men i Upplands-Bro ökar det. Förutsättningarna är därför olika. Att oron är stor för att servicehus skall omvandlas till trygghetsboende är förstående eftersom ansvaret för vård till stor del övergår till landstinget.
Byte av huvudman borde inte innebära någon skillnad, men uppenbarligen litar man inte på den borgerliga ledningen. Kan kanske bero på, att skattesänkningar har prioriterats före bra vård.

Hur kommer det bli i Upplands-Bro?
Enligt min mening skall servicehusen vara kvar och utvecklas. Om de i framtiden kommer att heta "servicehus" vet jag inte, men namnet är inte det viktiga.
Bostäder för äldre som har behov av stöd i det dagliga livet. Att sjukvården skall finnas kvar, ser jag som självklart, även om det kanske är landstinget som står för den. Möjlighet att få maten serverad gemensamt i restaurang eller matsal måste också till.
Servicehusen skall utvecklas, inte läggas ned.

För övrigt anser jag att Upplands-Brohus skall lägga nytt tak på servicehuset i Kungsängen. Sedan flera år läcker det både här och där.

tisdag, november 17, 2009

Ny förskola öppnar i Norrboda


På lördag är det öppet hus på nya förskolan i Norrboda.

söndag, november 15, 2009

Hösttomt centrum

Det orange tältet står på platsen för kommande kulturhus

fredag, november 13, 2009

Ensamkommande flyktingbarn i Upplands-Bro

Tar Upplands-Bro emot ensamkommande flyktingbarn?
Ja, självklart gör vi det.

Debatten som blossat upp på grund av Vellinge kommuns agerande, eller snarare på grund av ledande kommunpolitikers agerande, är skrämmande. Vad det egentligen handlar om är att ägaren till vandrarhemmet, mot betalning, låter ett antal ensamkommande flyktingbarn bo där i väntan på slutlig placering.
Det är så vitt jag vet första gången ett moderat kommunalråd lägger sig i vilka gäster ortens vandrarhem har. Konstigt med tanke på att moderater dels brukar värna den fria företagsamheten och dels brukar anse att politiker inte skall lägga sig i för mycket.

Hur ser det ut i vår kommun, Upplands-Bro?
Jo, vi har avtal med Migrationsverket och tar emot fem ensamkommande flyktingbarn per år.
23 september beslutade socialnämnden att så även skall gälla 2010.
Ett typiskt ensamkommande flyktingbarn i Upplands-Bro är en 15-17 årig pojke från Irak, Afghanistan eller Somalia.
De bor tillsammans i ett gruppboende, lär sig svenska. Målsättningen är att de som vuxna skall klara sig självständigt i svenska samhället.
Om man beaktar att de flytt till Sverige, kommit utan sina föräldrar och är barn som på grund av upplevelser blivit "vuxna" allt för tidigt inser man att de inte är i en avundsvärd situation. Det fungerar ändå bra, och Upplands-Bro ligger bland de främsta kommunerna i landet när det gäller integration.
Dessutom får kommunen alla sina kostnader för verksamheten täckta. Inga ytterligare kostnader för skattebetalarna i Upplands-Bro.

Vid infarten till Vellinge kommun finns det en skylt med texten: "Välkommen till Vellinge kommun. Här är Friheten större".
Vad jag förstår skall kommunen beställa en tilläggstavla: "Gäller endast Vellingebor".

Mycket i SvD: 1, 2, 3, 4, 5
Mindre i DN

torsdag, november 12, 2009

Budgeten innehåller jobbpaket

I det budgetförslag som Folkpartiet och Socialdemokraterna lagt i kommunstyrelsen finns en markerad satsning på jobbskapande åtgärder.

Investeringar tidigareläggs dels för att det är billigt att bygga under lågkonjunktur men framför allt för att det skapar arbetstillfällen.

Åtgätder som föreslagits av Folkpartiet och Socialdemokraterna:
Ombyggnad, upprustning och nybyggnad av äldre- och omsorgsboende.
Ombyggnad, upprustning och nybyggnad av skolor och förskolor.
Ombyggnad, upprustning och nybyggnad av kultur- och fritidsanläggningar
Upprustning av utemiljöer och lekplatser vid skolor, förskolor och offentliga platser.
Utveckla skötsel av grönytor
Investeringar i vägnät, trafiksäkerhet och skyltning
Investeringar för ökad tillgänglighet.
Förskottering av anslag till vägverket för att bygga Kockbacka-avfarten på motorvägen
Energibesparande åtgärder i fastigheter

Fotbollshall i Bro, ny idrottsplats i Kungsängen, föreningshus i Kungsängen och kulturhuset är med andra ord på gång.

Även under sommaren 2010 kommer vi att erbjuda ungdomar under 20 år sommarjobb i betydande omfattning.

Upplands-Bro har politiker som gör allt för att hålla arbetslösheten borta. Folkpartiet och Socialdemokraterna som styr i en politikens mittfåra måste ha minst ytterligare ett parti med sig i fullmäktige för att få majoritet. Jag hoppas att det lyckas.
26 november avgörs det i kommunfullmäktige.

onsdag, november 11, 2009

Fler heltidsanställningar krävs i kommunens budget

Det är budgettider. Kommunens budget för 2010 tas ställning till 26 november. Det brukar bli ett möte som pågår hela dagen och kvällen. Det är inte alltid vi kan gå hem vid midnatt, vilket är bra. Kommunens verksamhet skall diskuteras och de olika partierna skall lägga fram sina förslag.

Socialdemokraternas och Folkpartiets budgetförslag är presenterat. Finns att tillgå på kommunens hemsida. Den inledande texten saknas men handlingarna skall finnas kompletta under morgondagen.
De andra partierna passar än så länge, men under dagens kommunstyrelse hoppas jag, att de lägger fram sina förslag. Folkpartiet och Socialdemokraterna, kommunens mittensamarbete, har ingen egen majoritet. Minst ett av fullmäktiges övriga partier måste stödja förslaget för att det skall gå igenom.

Det är en positiv budget utan för stora nya kostnader eller nedskärningar. Att vi ändå klarar att lägga en budget i balans beror främst på två saker: Dels att vi har en välskött ekonomi, och dels att regeringen har som engångsinsats gett ett bidrag till kommunerna.

Ett område, som vi har haft svårt att få igenom förbättringar inom under flera år, är anställningsgraden hos personalen. Det är framför allt inom äldreomsorgen som allt för många deltidstjänster förekommer, vilket kan vara kvalitetssänkande för de äldre.

”Möjligheten till fasta anställningar ska stärkas, heltid ska vara en rättighet, deltid en möjlighet. Om andelen heltidsanställningar inte kan ökas genom förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter är vi beredda att lagstifta.”, beslutades det på kongressen. Det vore väl märkvärdigt om inte vår kommun skulle kunna omvandla deltidstjänster till heltid, utan att ha ett lagstiftningshot hängande över oss.

I Nynäshamn går det bra. Ett projekt har nyligen genomförts med bra resultat för de anställda och ett bra resultat för omsorgstagarna. Dessutom visar det sig att det var ekonomiskt lyckat. Kommunen har sparat flera miljoner kronor. Om Nynäshamnsprojektet kan läsas i dagens DN: ”Heltidsjobb i kommunerna ger alla bättre ekonomi".

Jag tänker sätta ned foten nu och se till att något händer.
I Folkpartiets och Socialdemokraternas budgetförslag finns med ett uppdrag:
"Andelen heltidsanställda inom socialförvaltningens område ska öka markant". Nu skall en förändring komma till stånd. De som fortfarande är motståndare till att kvinnor arbetar heltid måste köras över.

tisdag, november 10, 2009

Riskkapital köper apoteket Liljan i Kungsängen

Det blir riskkapitalbolaget Altor som tar över apoteket Liljan i Kungsängen tillsammans med 207 andra apotek. De kommer att driva verksamheten under namnet "Hjärtat" och har för avsikt att expandera under fem år och sedan sälja allt med vinst. En vinst för någon motsvaras av en förlust för någon annan. I detta fall skattebetalarna. Detta vet vi med säkerhet eftersom det beslutats, att medicinpriserna skall höjas i avsikt att öka vinsten för bolagen.

"Hägglund är nöjd med miljarderna" skriver DN. Och det är klart han är nöjd. Inte så mycket med priset som med det faktum att plundringen av våra gemensamma tillgångar fortsätter. Av ideologiska skäl omvandlas det som byggts upp med skattemedel till privata vinster. Fyra stora kluster av apotek har sålts. Tre av dessa har köpts av riskkapitalbolag.

Vad händer efter valet? Socialdemokraterna har lovat att vidta åtgärder. Försäljningen kan bli svårt att göra något åt. Riskkapitalbolagen kommer givetvis inte att sälja tillbaks utan att göra storvinster. Jag är rädd för att nuvarande regering skriver fast medicinprisnivåerna i köpeavtalen. Allt i syfte att kommande regeringar inte skall kunna ändra på förutsättningarna.
Det blir svårt att rätta till detta. Skattebetalarna kommer i årtionden att ha onödigt höga kostnader för de sjukas mediciner,
Nej! pengarna går inte till medicin! Ännu ett exempel på att privata vinster finansieras med skattemedel.

DN
SvD

söndag, november 08, 2009

torsdag, november 05, 2009

Vård- och omsorgsboende

Vård- och omsorgsboende är det namn äldreboendedelegationen föreslår för det som i dag ofta kallas "särskilt boende", dvs äldreboende med heldygnsomsorg. Det är bra att olika boendeformer namnges och definieras. I dag är det ofta oklart och exempelvis servicehus kan se ut hur som helst. Äldreboendedelegationens slutbetänkande, SOU 2008:113, talar om tre typer av boende: seniorboende, trygghetsboende sam vård- och omsorgsboende.

Det som nu byggs i Tibble skall bli ett "vård- och omsorgsboende". Beräknas bli inflyttningsklart hösten 2010.
Vad skall det heta? Det börjar bli dags att fundera på namn.


Tibbles vård- och omsorgsboende växer upp

onsdag, november 04, 2009

Ändrade planer vid Tibble torg

Det blir inte alltid som tänkt. Bostadsrättsföreningen Vinbäret disponerar en en parkering vid Tibble torg. Där tänkte sig markägaren att bygga radhus. Planerna har ändrats och det som nu kan bli aktuellt är ett antal garageplatser. Det nya förslaget till plan finns med i handlingarna till kommunstyrelsen 13 november. Beslut har inte fattats. Det är meningen att det nya förslaget skall ställas ut, och det finns möjligheter att komma med synpunkter.
"Det bidde en tumme", kan man säga.


Tänkta radhus blir garage.

tisdag, november 03, 2009

LO:s krav i avtalsrörelsen rimliga

Det kan bli en tuff avtalsrörelse. Som vanligt kan man säga. LO:s krav på 2,6% påökt får ett blandat mottagande. Naturligtvis säger arbetsgivarerepresentanterna att LO saknar ansvar. Det har de alltid gjort. Däremot sägs inget om de höga lönerna bland näringslivets toppar.

"Avtalsrörelsen får en het start" skriver SvD i dag, och DN har den fantasifulla rubriken "Lo kräver löneökningar". Tidningarna är lite försiktiga med att ge Svenskt Näringsliv för stort utrymme i detta läge. Det är till och med så, att i sin analys försvarar SvD:s Leif Petersen LO:s krav och framhåller att fristående ekonomer uttalat, att fackets krav är både väntat och lågt.
Avtalsrörelsen kan bli svår, eller också sker det bara en skenfäkning från arbetsgivarhåll och det görs en uppgörelse under tidig vår. Svenskt Näringsliv är, tror jag, i en besvärlig propagandamässig situation.
  • För att hålla tillbaka lönekraven måste man skapa krismedvetenhet. Lågkonjunktur, ekonomisk kris och arbetlöshet talar för att företagen inte tål ökade lönekostnader.
  • För att behålla den borgerliga regeringen efter 2010 års val måste man framhålla att det har vänt. Alliansregeringen klarade krisen och nu är vi på väg uppåt.
Eftersom Svenkt Näringsliv gärna vill behålla nuvarande regering, som de ser som en garant för god tillgång av billig arbetskraft, kommer en trolig strategi att bli ett mellanting.
-"Vi är på väg i en konjunkturuppgång, men vi är bara i början och vi skall inte förstöra detta med höga löneökningar", skulle jag tro blir retoriken.
En snabb uppgörelse under tidig vår är mitt tips just nu.

måndag, november 02, 2009

Jobbkongressen avslutad. Nu börjar jobbet.

Jobben först. Skatt efter förmåga. Välfärd efter behov

Jobbkongressen är avslutad. Ett gott slut är att såväl Ipred- som FRA-lagarna skall omprövas. Partiledningen har insett att integritetsfrågorna är viktiga. De är till och med viktigare än upphovsrätten. Det senare kanske inte alla inser än, och det är nog klokt att fortsättningsvis hålla Thomas Bodström borta från dessa frågor.

Att privata företag skall kunna driva skattefinansierad verksamhet även i fortsättningen är nu klart. Innehåll och kvalite är viktigare än ägarformen. Samhällets roll övergår till att finansiera och övervaka. Att ta ut vinst skall vara tillåtet. Vem som skall svara för utvecklingen av verksamheterna känns för mig oklart, när ekonomisk vinst är målet.

SvD skriver att "S-linjen för jobben har inte förnyats". Det tackar vi för. Vår linje har alltid varit, att alla behövs i arbetslivet. Arbete åt alla med andra ord. Den inställningen behöver inte förnyas. Arbetslöshetsalliansens förhoppningsvis korta inhopp har tydligt visat detta.
De metoder som vi alltid har använt för att bekämpa arbetslösheten, såsom infrastuktursatsningar, bostadsbyggande, utbildning och ekonomisk stimulans har alltid fungerat och kommer alltid att fungera.

Nu är kongressen över och jobbet börjar. Det program vi skall gå till val på kommer Miljöpartiet och Vänsterpartiet att ha inflytande på. Innebär att vi måste prata oss samman. Sedan måste vi vinna valet och därefter bilda regering tillsammans med koalitionspartierna. Först därefter kan kongressbesluten börja att genomföras. Det är långt dit och hårt arbete krävs för att nå målen.

Det känns som vanligt bra efter kongressen. Det blir ju lätt så när man under flera dagar lyssnar på människor som tycker ungefär likadant. Vad som är svårt att veta är hur dessa kongressdagar uppfattats bland de som inte är engagerade i politiken. Nu gäller det för oss, både kongressombuden och vi som följt med på avstånd, att prata med alla de, som ännu inte är fullt övertygade och som inte tillbringat de senaste dagarna framför TV 24.
Berätta varför, vad och hur. Och lyssna, lyssna och lyssna.

För övrigt anser jag att arbetslöshetsalliansen skall förpassas till utanförskapet

söndag, november 01, 2009

Jobbkongressen jobbar vidare

Jobben först. Skatt efter förmåga. Välfärd efter behov

Vad jag minns bäst från gårdagens jobbkongress är Ingemar Karlssons tal. Hittar ingen utskrift men vill minnas att han sa ungefär så här:
-"Den nuvarande regeringen har infört regler som innebär, att den som inte tar ett jobb, som inte finns, skall straffas."
Det är precis så det är. Arbetslöshetsalliansens människosyn innebär, att samhällets brister och oförmåga att bibehålla en fungerande arbetsmarknad görs till individproblem. Det är upp till var och en att skaffa sig ett jobb, även om inte jobben räcker till alla.

Mycket diskussion om driftsformer och vinster i vården. När jag träffar vänner som är beroende av hemtjänst eller särskilt boende hör jag aldrig önskemål om privata alternativ. (Upplands-Bro är en kommun där allt inom kommunal vård och omsorg drivs av kommunen.)
Däremot framförs ofta synpunkter om innehåll och kvalitet. Valfrihet innebär att få välja vad hemtjänsten skall göra, inte namnet på hemtjänstföretaget. Kvalitet och innehåll är alltid det som är viktigast.
Att vård och omsorg även fortsättningsvis skall få drivas med vinstsyfte borgar inte för att kvaliten prioriteras. I alla fall inte så länge kvartalsekonomin är rådande inom näringslivet.

Nu skall jag återgå till TV24 och följa debatten. Sista dagen på en kongress brukar vara lite seg. Det var ju fest i går kväll. Det tycks dock som om kulturfrågorna intresserar många. 25 miljoner till de äldres kultur och 25 miljoner till de kommunala musikskolorna börjar Leif Pagrotsky med att utlova om det blir valseger. Dagen börjar bra.

För övrigt anser jag att arbetslöshetsalliansen skall förpassas till utanförskapet

DN