onsdag, juni 17, 2009

Att vara politiker, del 2


Därför behövs kommunalpolitiker


Behövs kommunpolitiker? Frågan ställs till och från. Kommunens anställda beslutar i de flesta ”vardagsfrågor” och är också mest kunniga och skulle kunna fatta beslut även i mer övergripande ärenden. Ett regelverk med fler detaljer skulle givetvis bli nödvändigt. Utan lokala politiker skulle mer makt ges åt regering och riksdag att styra utformningen av barnomsorg, skola och äldreomsorg. Kommunens tjänstemän skulle också få ökat utrymme och mycket skulle stå utanför allmänhetens granskning. Vore detta bra?

Kommunpolitikern är satt att förvalta det gemensamma. Att besluta om kommunalskattens storlek och vad pengarna skall användas till. Kommunpolitikern skall leda samhällsutvecklingen och samhällsbyggandet. Kommunpolitikern är ansvarig för att det finnas en fungerande verksamhet inom åtskilliga områden, såsom barnomsorg, skola, äldreomsorg, bibliotek, lokalt vägnät, räddningstjäst, kultur- och föreningsliv m.m.

I en värd utan kommunalpolitik skulle betydligt mer behöva styras med centrala regler. Detta ger mindre utrymme för lokala lösningar. Regelstyrda kommunanställda skulle lätt hamna i ett byråkratiskt nät utan möjligheter till avvikelser. Det kommer inte att vara tydligt vem som är ansvarig.

I den ordning vi har i dag väljs våra politiker i allmänna val. Väljarna ger förtroendet till dem de litar på.
Den valde politikern har sedan att genomföra det handlingsprogram han/hon gått till val på. Naturligtvis är det endast om partiet uppnått egen majoritet som väljarna kan begära att alla ”vallöften” kan uppfyllas fullt ut. Kompromisser är oftast nödvändigt och även önskvärt. I en demokrati skall man ta hänsyn till minoritetens intressen, i rimlig grad.
Efter fyra år ställs politikerna inför väljarnas granskning. Den som inte utfört uppdraget till belåtenhet blir inte omvald.

Detta är viktiga delar av vår demokrati:

  • beslut skall fattas lokalt, så nära väljarna som möjligt
  • de som skall besluta skall väljas i demokratiska val av dem som berörs
  • de förtroendevalda politikerna skall utföra sitt uppdrag på det sätt man sagt före valet
  • verksamheten skall präglas av öppenhet och alla kommuninvånare skall ha insyn
  • i slutet av mandatperioden granskar väljarna politiken innan val görs för nästa periodInga kommentarer: